EN FR NL

MVO-charter

Inleiding

Alle actoren van het maatschappelijk middenveld zijn verantwoordelijk voor hun omgeving, en in de eerste plaats de economische actoren. Dit wordt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO of ESR) genoemd.

MVO heeft betrekking op alle organisaties, zowel publieke als private. Advocatenkantoren vormen hierop geen uitzondering.

MVO is niet alleen een morele verplichting, want we zijn allemaal gezamenlijk en hoofdelijk verplicht om deel te nemen aan de ontwikkeling van een duurzame en rechtvaardige samenleving. Het is ook in de eerste plaats een economische verplichting, omdat groei afhankelijk is van duurzame ontwikkeling.

Het belang van MVO is internationaal erkend en is het onderwerp geweest van richtlijnen die door de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) zijn gepubliceerd.

Op 25 september 2015 heeft de Algemene Vergadering van de VN in New York een resolutie aangenomen met als titel "Transforming our world: The sustainable development agenda to 2030". 

De VN-agenda 2030 omvat 17 algemene doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) met 169 specifieke targets die de lidstaten tegen 2030 willen bereiken.  Deze 17 doelstellingen staan op de website van Miles Legal als actieve iconen vermeld. 

Ons advocatenkantoor Miles Legal, dat zich voornamelijk toelegt op het ondernemingsrecht, heeft besloten om maatschappelijke verantwoordelijkheid en het nastreven van SDG's tot een van zijn prioriteiten te maken. Miles Legal adviseert zijn cliënten niet alleen over MVO en SDG, maar heeft ook besloten zich aan deze eisen te onderwerpen.

Naast het naleven van de wet, die voor iedereen bindend is, verbindt Miles Legal zich er dan ook toe om in zijn interne werking het volgende Charter te respecteren en uit te voeren.

Charter

1. Algemene opmerking

Dit charter is bindend voor de onderneming bij de uitoefening van haar activiteiten. MVO heeft een impact op verschillende niveaus, zoals hieronder besproken. Deze lijst kan niet uitputtend zijn en Miles Legal zet zich in voor het respecteren van de MVO-vereisten in het algemeen en voor het nastreven van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen [SDG].

2. Transparant en participatief beheer  

Miles Legal heeft gekozen voor een volledig transparante managementaanpak ten aanzien van alle leden van het kantoor, vanuit een financieel, operationeel en strategisch oogpunt. Zo wordt de goedkeuring en de driemaandelijkse controle van het bedrijfsbudget van de onderneming uitgevoerd in overleg met alle leden van de onderneming.

Het kantoor opereert in een participatieve managementmodus, waarbij alle advocaten van Miles Legal betrokken zijn bij het besluitvormingsproces en de praktische uitvoering van de beslissingen.

3. Relatie met cliënten

De interventies van Miles Legal zijn in overeenstemming met de volgende principes : 

 • de aandacht van haar cliënten te vestigen op MVO, de doelstellingen, de voordelen en het respect van het bedrijf;
 • bevordering van "duurzaam advies": preventie, audits, tijdig advies, naleving, collaboratief onderhandelen, arbitrage of bemiddeling, onderhandelingen, compromissen, transparantie, goedkeuring van gedragscodes in het kader van MVO en de uitvoering van doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling;
 • zich strikt te houden aan ethische regels en duurzame ethiek, met inbegrip van de verplichting om de cliënt te adviseren over de meest efficiënte methode om zijn behoeften of geschil op te lossen (zoals gerechtelijke stappen, arbitrage of bemiddeling);
 • een gepersonaliseerd en efficiënt onthaal te garanderen; 
 • de beschikbaarheid van advocaten te bevorderen door gebruik te maken van elke nieuwe technologie die de cliënt in staat stelt rechtstreeks contact op te nemen met zijn of haar raadsman;
 • de mogelijkheid bieden om één enkele persoon te belasten met de opvolging van een dossier of een cliënt, om een zo doeltreffend mogelijke interventie te verzekeren, de vertrouwensrelatie met de cliënt te verbeteren en de kosten te verminderen;
 • het beheersen van de bedrijfskosten van de onderneming in een MVO-omgeving, met name door verspilling van verbruiksgoederen te voorkomen, de drukkosten drastisch te verlagen, te zorgen voor een beter energiegebruik, gebruik te maken van aan de activiteit aangepaste lokalen, zonder overbodige luxe;
 • cliënten de mogelijkheid bieden om gratis deel te nemen aan opleidingen over actuele juridische kwesties die van invloed kunnen zijn op hun bedrijf, zodat zij kennis kunnen delen;
 • duidelijke en evenwichtige honoreringsovereenkomsten te sluiten voorafgaand aan interventies;
 • klare communicatie met de cliënt over de diensten en transparante opvolging van de honoraria.

4. Relatie tussen de advocaten van het kantoor

Miles Legal streeft naar een werkgemeenschap die verenigd, ondersteunend en enthousiast is en die gebaseerd is op het principe van wederzijds respect.

Het verzekeren van de gezondheid en het welzijn van elk lid van het bedrijf, binnen het kader van een harmonieus evenwicht tussen beroeps- en privéleven, is een constante zorg van Miles Legal.

Respect voor diversiteit, gelijke behandeling van vrouwen en mannen en geweldloze communicatie behoren tot de werkingsprincipes van het bedrijf. Deze principes worden met name geïmplementeerd door middel van participatief management dat elk lid van het bedrijf betrekt bij belangrijke beslissingen zoals strategisch beleid en werving.

Last but not least reserveert Miles Legal, als een bedrijf dat resoluut gericht is op de toekomst, een speciale plaats voor jongeren. 

Naast de begeleiding en bijscholing van de stagiairs en medewerkers van het bedrijf zijn zij vanaf het moment van indiensttreding betrokken bij het participatieve managementsysteem. Door dit unieke karakter kunnen zij zich zeer snel bewust worden van de operationele vereisten van het kantoor en bijgevolg van de behoeften van onze cliënten en de voortdurende reflectie over de verbetering van onze diensten. Alles wordt in het werk gesteld om een lange termijn carrièrepad binnen Miles Legal te bevorderen.

In dezelfde geest onthoudt Miles Legal zich van het presenteren van zijn team in welke hiërarchische vorm dan ook, aangezien elk lid van het team een rol heeft en elke rol belangrijk is. 

5. Communicatie en informatica

Gelet op het perspectief van een duurzame wereld, maakt Miles Legal gebruik van technologische innovatie, in overeenstemming met haar ethische verplichtingen, in het bijzonder het respecteren van het beroepsgeheim en de onafhankelijkheid.

Dit heeft haar onder andere in staat gesteld:

 • de ontwikkeling van het concept "papierloos kantoor": de communicatie en archivering van correspondentie en documenten gebeurt zoveel mogelijk zonder papier;
 • het gebruik van de meest ecologische materialen;
 • de uitvoering van samenwerkingsverbanden in een netwerk dat werk op afstand, een grotere beschikbaarheid en een beperking van onnodige verplaatsingen mogelijk maakt.

6. Gebouw, energie en leveranciers

Miles Legal verbindt zich ertoe: 

 • de nodige investeringen te doen, voor zover mogelijk, om ervoor te zorgen dat de operationele locaties voldoen aan de milieucriteria, met inbegrip van het energieverbruik en de verwarming;
 • een beleid te voeren om de milieuschade die haar activiteit kan veroorzaken, zoals overconsumptie, te beperken;
 • om afval te sorteren en de recycling te optimaliseren;
 • om reinigingsmiddelen te gebruiken die een minimale impact hebben op het milieu en de ozonlaag;
 • het gebruik van een reeks toxische en gevaarlijke producten te verbieden;
 • om het waterverbruik zo optimaal mogelijk te beheersen;
 • haar leveranciers te selecteren om de ecologische voetafdruk van het bedrijf te verkleinen en op basis van hun respect voor de sociale rechten.

7. Transport

Miles Legal promoot :

 • de keuze van het minst vervuilende vervoermiddel;
 • contacten met cliënten via video- of telefoonconferenties.

8. Sociale doelstellingen

Miles Legal ondersteunt projecten die haar waarden delen, hetzij financieel, hetzij door gratis juridische ondersteuning te bieden.

info@mileslegal.eu Tel : +32 (0)2 204 56 11 Fax : +32 (0)2 791 93 32 Zavelstraat 13
1000 Brussel
Miles | Meise [plan] Hoogstraat 57/1, 1861 Meise
Tel : +32 (0)475 47 95 89 - Fax +32 (0)2 706 55 58
meise@mileslegal.eu
Miles | Ukkel [plan] Georges Lecointelaan, 50, 1180 Brussel
Tel : +32 (0)2 375 82 42 - Fax: +32 (0)2 375 66 22
uccle@mileslegal.eu
Toegang Sablon : Metro Louisa [lijnen 2,6] | Tram : 92,93 | Bus : 27,33,95 | Trein : Brussel-Kapellekerk, Brussel-Centraal

Toegang Ukkel : Tram : 92,97 | Bus : 60, 37 | Trein : Ukkel St Job

Wij voorzien de mogelijkheid om uw fiets in onze garages te parkeren. Gelieve ons op voorhand per e-mail hiervan te verwittigen en ons te telefoneren bij uw aankomst.
Over ons Rechtsdomeinen Advocaten Honoraria International Verwezenlijkingen News Contact