EN FR NL

Ons privacybeleid

Ons privacybeleid

Miles Legal hecht bijzonder veel belang aan uw privacy en gegevensbescherming en eerbiedigt Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de algemene verordening gegevensbescherming).

Definities om elkaar beter te begrijpen

Volgens deze wetgeving zijn Miles Legal en de advocaten die er werken verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

De betrokkene is de natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt.

Persoonsgegevens hebben betrekking op alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde natuurlijke persoon. 

Onder verwerking wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

Wie zijn wij?

Miles Legal is de naam van het advocatenkantoor dat gevestigd is in de Zavelstraat 13 te 1000 Brussel.

Miles Legal is opgericht als een VOF en ingeschreven in het Kruispuntenbank voor ondernemingen onder het nummer KBO 0727.566.415.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Onze contactgegevens zijn 

 • Per gewone post naar ons hoofdkantoor in België;
 • Per e-mail naar privacy@mileslegal.eu;
 • Telefonisch op +32 (0)2 204 56 11.

Hoe komt Miles Legal in het bezit van uw gegevens?

Miles Legal verzamelt persoonlijke gegevens rechtstreeks van de betrokken persoon.

Indien de gegevens niet rechtstreeks van de betrokkene zijn verkregen, maar van een derde partij, zal Miles Legal contact opnemen met de betrokkene, al naar gelang het geval, ten laatste op het moment van de eerste communicatie of binnen een maand indien het doel van de gegevensverzameling niet is om een communicatie op gang te brengen, voor zover dit verenigbaar is met de rechten en plichten die voortvloeien uit het beroep van advocaat.

Waarom verwerkt Miles Legal uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in de volgende gevallen:

 1. Ofwel hebt u uw vrije en geïnformeerde toestemming gegeven voor de verwerking, in het bijzonder in het kader van uw bezoek aan onze website;
 2. Of u heeft Miles Legal gevraagd dit te doen, in het bijzonder in het kader van onze juridische dienstverlening;
 3. Of omdat de wet Miles Legal de toestemming geeft om dit te doen, omdat het de verwezenlijking van een gerechtvaardigd belang mogelijk maakt, in het bijzonder direct marketing operaties, door u nieuwe diensten aan te bieden in een mate die geen inbreuk maakt op uw rechten en vrijheden;
 4. Of omdat de wet Miles Legal daartoe verplicht, met name wat betreft zijn fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

Welke gegevens worden door Miles Legal verwerkt ?

Afhankelijk van de beoogde gegevensverwerking verwerkt Miles Legal de volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, nationaal register, KBO-nummer, BTW-nummer, enz.
 • Contactgegevens: postadres, maatschappelijke zetel, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, enz.
 • Betalingsgegevens: bankgegevens, facturatiegegevens, enz.
 • Andere gegevensmet betrekking tot de status van de betrokkene (bv. alleenstaand, gehuwd, weduwe, gescheiden, gepensioneerd, enz.), eigendom (activa), contractuele en buitencontractuele relaties, enz.    
 • Gevoelige gegevens: persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakbond blijkt, alsmede genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon, gegevens over de gezondheid of gegevens over het seksuele leven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon, enz.
 • Alle andere gegevens die door een cliënt zijn meegedeeld in het kader van het beheer van zijn of haar dossier.

Er wordt verduidelijkt dat Miles Legal alleen gegevens verwerkt die relevant zijn voor het doel van de beoogde verwerking.

Wat zijn mijn rechten?

 1. Het recht om de toestemming in te trekken : ik kan mijn toestemming voor de verwerking van mijn gegevens te allen tijde intrekken, zonder dat ik die toestemming moet rechtvaardigen.  Een dergelijke intrekking brengt geen enkel nadeel voor mij met zich mee.
 2. Het recht van toegang: ik kan toegang vragen tot de gegevens die op mij betrekking hebben en die door Miles Legal worden verwerkt. Ik heb het recht om zo snel mogelijk en binnen een termijn van maximaal een maand na ontvangst van het verzoek om toegang tot mijn gegevens te verzoeken. Als het verzoek bijzonder complex is, wordt de termijn verlengd tot twee maanden. 
 3. Het recht op correctie: ik kan mijn gegevens laten corrigeren als ze niet juist zijn of als ze moeten worden bijgewerkt. De correctie zal zo snel mogelijk worden uitgevoerd.
 4. Het recht op beperking: ik kan vragen dat de verwerking van mijn gegevens wordt beperkt tot een specifiek doel of gebruik.
 5. Het recht op vergetelheid: ik kan vragen om mijn gegevens te laten verwijderen.  In sommige gevallen houdt het verzoek tot verwijdering in dat u afziet van onze samenwerking.
 6. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking:  Ik kan te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van mijn gegevens. In bepaalde gevallen houdt het bezwaar in dat u uw toestemming voor onze samenwerking intrekt.
 7. Het recht om bezwaar te maken tegen een geautomatiseerd besluit: ik kan bezwaar maken tegen een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking is gebaseerd.
 8. Het recht om niet gestoord te worden: ik kan onvoorwaardelijk verzoeken om niet gecontacteerd te worden voor marketingdoeleinden.  
 9. Het recht op overdraagbaarheid: ik kan verzoeken dat mijn gegevens aan mij of aan een derde (verantwoordelijke voor de verwerking) die ik aanwijs, worden meegedeeld in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar en draagbaar formaat om hem/haar in staat te stellen de dienst voort te zetten.

Geeft Miles Legal mijn gegevens door aan derden ?

Noch Miles Legal, noch haar advocaten geven persoonsgegevens door aan een derde land of aan een internationale organisatie, tenzij de beschermde persoon hierom vraagt.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard en verder verwerkt?

De verwijdering van de door Miles Legal of haar advocaten bewaarde gegevens vindt plaats zodra de gegevens niet langer relevant zijn voor de nagestreefde doeleinden.

Er wordt gepreciseerd dat de bewaartermijn van de gegevens onderworpen is aan verschillende wettelijke vereisten:

 • Enerzijds moet er rekening mee worden gehouden dat de aansprakelijkheid van de advocaten voor een periode van 5 jaar na de afsluiting van het dossier in vraag kan worden gesteld. In dit verband moet worden overwogen dat het dossier wordt afgesloten na volledige betaling van de kosten en erelonen met betrekking tot dit dossier. 
 • Anderzijds moet rekening worden gehouden met de boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, waardoor de bewaartermijn in sommige gevallen tot tien jaar wordt verlengd.

Na afloop van deze periode kunnen de gegevens worden geanonimiseerd en verwerkt voor statistische en onderzoeksdoeleinden.

Onze website en cookies

Miles Legal maakt op zijn website gebruik van cookies, een standaardtechnologie op het internet waarmee bepaalde informatie over de gebruiker kan worden vastgelegd (taalkeuze, bezochte pagina's, duur van het bezoek, enz.) 

Gebruikers van onze site kunnen op elk moment de instellingen van hun internetbrowser (Internet Explorer, Firefox, Safari, enz.) wijzigen om de installatie van cookies te voorkomen, te blokkeren of te filteren.

Bij het uitschakelen van cookies is het echter mogelijk dat bepaalde grafische elementen niet correct worden weergegeven of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. 

Hieronder vindt u een lijst met cookies die Miles Legal op haar website gebruikt.

a.         Functionaliteitscookies

Cookies in de categorie "Feature" worden op uw computer of mobiele apparaat geplaatst om de website te laten functioneren zoals bedoeld. Deze cookies worden gebruikt om uw voorkeuren (zoals taal en geografische locatie) of gevraagde productmonsters op te slaan.

b.         Statistische cookies

Cookies in de categorie "Statistieken" zijn bedoeld om gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website. Met deze gegevens kan het webdevelopment-team de site en uw gebruikerservaring optimaliseren. De verzamelde gegevens worden voornamelijk intern gebruikt en worden normaal gesproken niet aan derden doorgegeven.

c.         Marketing Cookies

Cookies in de categorie "Marketing" worden gebruikt om uw verzoeken en interesses te volgen. Deze gegevens worden vaak verzameld en opgeslagen door een derde partij. De verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt voor advertenties die zijn afgestemd op de interesses van de gebruikers tijdens het surfen op het internet.

Wat als je je nog steeds zorgen maakt?

lndien u zich zorgen maakt over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, kunt u per e-mail contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris op privacy@mileslegal.eu

De Gegevenbeschermingsautoriteit is telefonisch bereikbaar op +32 2 274 48 00, per e-mail op contact@apd-gba.be of per post in de Persstraat 35 te 1000 Brussel.

Versie 

Dit beleid inzake gegevensbescherming is voor het laatst gewijzigd en herzien op 24/06/2020.

info@mileslegal.eu Tel : +32 (0)2 204 56 11 Fax : +32 (0)2 791 93 32 Zavelstraat 13
1000 Brussel
Miles | Meise [plan] Hoogstraat 57/1, 1861 Meise
Tel : +32 (0)475 47 95 89 - Fax +32 (0)2 706 55 58
meise@mileslegal.eu
Miles | Ukkel [plan] Georges Lecointelaan, 50, 1180 Brussel
Tel : +32 (0)2 375 82 42 - Fax: +32 (0)2 375 66 22
uccle@mileslegal.eu
Toegang Sablon : Metro Louisa [lijnen 2,6] | Tram : 92,93 | Bus : 27,33,95 | Trein : Brussel-Kapellekerk, Brussel-Centraal

Toegang Ukkel : Tram : 92,97 | Bus : 60, 37 | Trein : Ukkel St Job

Wij voorzien de mogelijkheid om uw fiets in onze garages te parkeren. Gelieve ons op voorhand per e-mail hiervan te verwittigen en ons te telefoneren bij uw aankomst.
Over ons Rechtsdomeinen Advocaten Honoraria International Verwezenlijkingen News Contact